GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İ.E.Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. (İbrahim Etem – Menarini)’nin
gizliliğin koruması hakkındaki politikası

1. İbrahim Etem – Menarini’nin Politikası
“Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Maslak Office Building (MOB) Kat:7-8 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul“ adresinde mukim, İbrahim Etem – Menarini, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili “Veri Sorumlusu” ve aynı zamanda Site’nin yayıncısıdır.

İbrahim Etem – Menarini, websitesinin (“Site”) kullanıcılarının gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte ve bu çerçevede gerekli idari ve teknik önlemleri almaktadır. Bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile (“Politika”), veri sorumlusu olarak İbrahim Etem- Menarini tarafından, Site kullanıcılarının kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve ilgili kişilerin hakları hakkında bilgi verilmekte ve Site’nin veri güvenliğine ilişkin uygulamaları açıklanmaktadır.

Sitemizdeki çoğu sayfanın ziyareti herhangi bir kişisel veri kaydı gerektirmemektedir. Ancak, bazı hizmetler ve Şirket’in belirli hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, belli türdeki kişisel verilerin işlenmesini ve/veya 3. kişilere ve yurt dışına aktarımını gerektirebilir. Bu veriler ancak açık rızanızın alınması kaydı ile ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen diğer veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenme Amaçları – Hukuki nedenler
Veri Sorumlusu kişisel verileri (isminiz, adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, e-mail adresiniz, cinsiyetiniz, yaşınız v.b.), bu veriler Site’de sizden açıkça talep edildiğinde ve/veya siz Site aracılığıyla kendi isteğinizle bu bilgileri temin ettiğinizde ya da Site’yi ziyaretiniz sırasında otomatik yahut otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve/veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebi ile

(i) gönüllü olarak doldurduğunuz anketler ve gerçekleştirdiğiniz talep veya şikayetlerin (teknik yardım amaçlı olanlar dahil olmak üzere) işlenmesi,

(ii) Şirketimiz ve ürünlerimize ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere Site aracılığıyla sunulan bilgi ve hizmetlere ulaşabilmeniz,

(iii) bilimsel enformasyon hizmetlerinin, geçerli bir şekilde kayıt olmuş sağlık mesleği mensupları tarafından görüntülenebilmesi,

(iv) iş başvurularınızın işleme alınabilmesi, ve

(v) çerezler aracılığıyla Sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip Sitenin kullanımının ve işlevselliğinin arttırılması amaçlarıyla açık rızanıza gerek olmaksızın işlenecek ve aktarılacaktır.

Ayrıca, Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verilerinizi

(i) yapılan yan etki/advers olay bildirimlerinin farmakovijilans yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bu kapsamda yan etki/advers olay bildirimlerinin ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi, buna ilişkin gerekli takiplerin yapılabilmesi,

(ii) Yan etki/advers olay bildirimi ile ilgili sorularınızın yanıtlanması ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli takiplerin yapılabilmesi için gerekli olması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi ve

(iii) Ürünlerin güvenli kullanımını sağlamak ve kamu sağlığını korumak için yan etki/advers olayların sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, bunların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacı ile söz konusu verilerin sağlık verileri kapsamında değerlendirilmesi nedeni ile

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru şekilde ve gerektiğinde güncelliği sağlanarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak işlenecek olup, söz konusu veriler işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilecektir.

Site genel olarak çocukların kullanımına tahsis edilmemiştir. Veri Sorumlusu, çocuklara ait olan kişisel verileri, veli ya da vasisinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere açıklamak da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla bilerek toplamayacak veya işlemeyecektir.

Kullanıcılar, ilgili kişi tarafından geçerli bir şekilde yetkilendirilmedikçe, Veri Sorumlusu’na üçüncü kişiye ait bir kişisel veri sağlamamalıdırlar. Her halükarda kanuni düzenlemeler gereği zorunlu ise, kullanıcılar, ilgili kişiyi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatarak ilgili kişinin rızasını almalıdırlar.

3. Gezinme Verisinin Kaydedilmesi
Sitemizi ziyaret ettiğinizde, kimliğinizi belirlemeye elverişli olmayan (başka bir ifade ile kayıt olmanız yoluyla elde edilen veriler haricindeki) verileriniz (örneğin tarayıcı, işletim sistemi operasyonel kullanımı, başlangıç websitesinin alan adı, ziyaret sayısı, ortalama harcanan zaman, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak kaydedilecektir.

4. Kişisel Verinin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları
Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde olmak kaydıyla,

(i) teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve diğer ifa yardımcılarımıza ve

(ii) teknik, idari ve diğer alanlarda işbirliğinde bulunduğumuz Menarini Grup bünyesindeki bağlı şirketlerimize ve iştiraklerimize, aktarabilecektir.

Ayrıca yan etki bildirimleri ile ilgili işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için kişisel verileriniz yukarıdakilere ek olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, tedavinizin yürütülmekte olduğu kamu veya özel sağlık kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Bunun yanında kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde kişisel verilerin denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara ilgili mevzuatlar çerçevesinde aktarımı söz konusu olabilecektir.

Global bir şirket olan Şirketimiz depolama, hosting, bulut bilişim ve çağrı merkezi gibi hizmetleri yurt dışından almak durumunda kalabilmekte, bu da yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımını zorunlu kılabilmektedir. Bu çerçevede ve yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, açık rızanızın alınması veyahut ilgili tüm yasal kurallara uyulması ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile kişisel verilerinizin teknik, idari ve diğer alanlarda işbirliğinde bulunduğumuz ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere, bağlı şirketlerimize ve iştiraklerimize aktarımı mümkün olacaktır.

Lütfen Sitemizde yer alan bazı iletişim bilgilerinin, şirketimiz haricinde kişi ve kuruluşlara atıfta bulunduğunu göz önünde bulundurun. Bu şekilde Şirketimiz haricinde kişi ve kuruluşlara sağladığınız kişisel veriler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değiliz ve herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. İletişim bilgileri üçüncü kişilere atıfta bulunduğunda bu durum belirtilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Çerezler
Websitemizi ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, “Gezinme Verisi” olarak adlandırılan; diğer bir deyişle Websitesine aktarılan ve İnternet iletişim protokolleri gibi, websitesinin yönetimi için kurulan bilgisayarlı sistemlerin işlerliği için gerekli olan veri ile sınırlıdır. Örneğin, websitesini ziyaret etmek için kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları veya websitesine erişim sağlamak için kullanılan işletim sistemi ile ilgili diğer parametreler bu kategori dahilindedir. Şirket bu ve diğer verileri (örneğin Websitesini ziyaret sayısı ve websitesinde harcanan süreyi), websitesinin işleyişini izlemek ve etkinliğini artırabilmek için, yalnızca istatiksel amaçlarla ve anonim olarak toplamaktadır. Söz konusu veriler, sitenin kullanıcıları ile ilgili diğer bilgilerle eşleştirmek için toplanmamakta ya da kullanıcıların belirlenmesine imkan sağlamamaktadır; ancak bu tür veriler doğaları gereği, üçüncü kişilerin sahip olduğu diğer verilerle beraber işlenip eşleştirildiği takdirde, kullanıcıların belirlenmesine sebep olabilir. Bu sebeple, gezinme verileri işlendikten sonra derhal anonimleştirilmektedir ve Şirket tarafından sadece, websitesine veya websitesi aracılığıyla zarar vermeyi amaçlayan bilişim teknolojileri bağlantılı potansiyel ihlalleri gerçekleştiren kişileri belirlemek için kullanılacaklardır. Aşağıda yer alan istisnalar hariç olmak üzere, yukarıda tanımlanan gezinme verileri, yürürlükteki kanuni gerekliliklerle uyumlu bir şekilde yalnızca belirli bir süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.

Çerezler sabit diskte saklanan küçük dosyalardır. Çerezlerin iki ana çeşidi bulunmaktadır: “teknik çerezler” ve “profil belirleme çerezleri”.

Teknik çerezler bir websitesinin işleyişini düzenlemek ve kullanıcı için navigasyonu mümkün kılmak için zorunludur; teknik çerezler olmaksızın kullanıcı, websitesinin sayfalarını düzgün bir şekilde görüntüleyemeyebilir veya bazı servisleri kullanamayabilir.

Profil belirleme çerezleri kullanıcının profilini oluşturmak ve kullanıcıya, websitesinde gezinme sırasında belirttiği tercihleri doğrultusunda online ticari reklam sunmak için tasarlanmışlardır.

Çerezler daha ayrıntılı olarak aşağıdaki çeşitlere ayrılabilir;

“oturum” çerezleri, gezinme tarayıcısı kapatıldığında derhal silinmektedirler; “kalıcı” çerezler, belli bir süre ile tarayıcıda saklanmaktadırlar. Bunlar örneğin, kimlik doğrulama işlemlerini kullanıcı açısından kolaylaştırabilmek için, websitesine bağlanan cihazı tanımak amacıyla kullanılırlar; “Siteye ait” çerezler, aynı zamanda “birinci taraf” çerezler olarak da anılırlar; doğrudan kullanıcının görüntülediği websitesinin yöneticisi tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir; “üçüncü taraf” çerezler, kullanıcının görüntülediği websitesinin yöneticisi haricindeki şahıslar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir.

Websitesinde kullanılan çerez türleri

Websitesi aşağıdaki türde çerezler kullanmaktadır:

“oturum” çerezleri veya “kalıcı” çerezler şeklinde olabilen “birinci taraf” çerezler; bu çerezler websitesinde gezinmeyi mümkün kılmak için zorunlu ve iç güvenlik ve sistem yönetimi için gereklilerdir; “üçüncü taraf”, “kalıcı” çerezler, Şirketin, websitesinin ulaşım/ziyaret istatistiklerine ulaşabilmesi amacıyla, websitesinden Google Analytics sistemine istatiksel bilgi sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler yalnızca istatiksel amaçlarla kullanılmakta ve bilgiler toplu olarak tutulmaktadır. Google Analytics aynı zamanda bir çift çerez (sırasıyla bir kalıcı çerez ve bir oturum çerezi, oturum çerezi kullanıcı tarayıcıyı kapattığında silinmektedir) kullanarak, ziyaret başlangıcı ve websitesinden çıkış zamanını belirten zaman damgasını saklamaktadır. Aşağıda adresi yer alan websitesinden ulaşılabilen tarayıcıyı indirerek ve kurarak, Google’ın bu çerezleri kullanmak suretiyle veri toplamasını ve sonuç olarak bağlı işlemlerini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com Şirket üçüncü taraf çerezlerin bir kısmı veya tamamının kaynak kodlarına sahip olmadığından, şu aşamada teknik olarak veri kaydetmelerini engelleyememektedir; bu sebeple, kullanıcılara bu sayfada yer alan çerezleri doğrudan devre dışı bırakma seçeneğini sunamamaktadır. Bununla beraber, kullanıcılar bu websitesinde kullanılan üçüncü taraf çerezlerinin büyük bir kısmını, ilgili çerez sahiplerinin – aşağıdaki tabloda yer alan linklere tıklayarak ulaşabilecekleri – gizlilik politikası belgelerinde yer alan prosedürleri izleyerek veya tarayıcılarının ayarlarını düzenleyerek devre dışı bırakabilirler. Her halükarda, çerezleri devre dışı bırakmanın websitesi kullanma imkanına zarar verebileceği ve/veya kullanıcının burada yer alan hizmet ve servislere ulaşımın avantajlarından tam anlamıyla yararlanmasını engelleyebileceği konusuna dikkatinizi çekmek isteriz.

Aşağıda yer alan tablo websitesinde halihazırda yer alan çerezlere ilişkin ayrıntıları içermektedir. Her bir “üçüncü taraf” çerezinin yanında, kullanıcının girdiği websitesinin yöneticisi haricinde çerezleri oluşturan ve yöneten şahısların gizlilik politikası sayfalarına ulaşabileceğiniz linkler yer almaktadır.

ÇEREZLER TÜRÜ AMAÇ GİZLİLİK POLİTİKASI
sustenium.com.tr Birinci Taraf – Oturum ve Kalıcı Websitesinde gezinti yapabilmeyi, işler hale getirebilmek ve aynı zamanda kullanıcı tarafından seçilen dil seçeneğinin hatırlanabilmesi için ve iç güvenlik ve yönetim amaçlarıyla gerekli olan çerezler. Bu belge.
google.it
google.com
Üçüncü Taraf – Kalıcı Google Analytics servisi için kullanılan çerez. www.google.com/policies/privacy/

7. Veri Güvenliği
Veri Sorumlusu kişisel verilerinizin korunmasını güvence altına almak amacıyla önlemler almış ve prosedürler geliştirmiştir ve bunları güncel tutabilmek gayretindedir. Verileriniz kayıp, yok olma, tahribat, değiştirme ve yetkisiz kişilerin erişimi veya ifşa etmelerine karşı makul seviyede korunmaktadır.

8. Diğer Websitelerinin Linkleri
Bu Site kullanıcılara sunulan bir hizmet olarak, Menarini Grup’a veya üçüncü şahıslara ait websitelerinin linklerini içerebilir. Bu Politika söz konusu websitelerine uygulanmamaktadır. Bu siteleri ziyaret etmeniz halinde, Veri Sorumlusu’nun bu sitelerin ulaşılabilirliği ya da içeriklerinden sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılmaktasınız.

9. Hakların Kullanılması
Yukarıda 5. numaralı bölümde düzenlendiği üzere, Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin güncellenmesini ve düzeltilmesini talep etme gibi bir takım haklara sahipsiniz. Bunun yanında veri ilgililerinin açık rıza verdikleri durumlar için açık rızalarını geri çekme hakkı her zaman saklıdır. Rızanın geri çekilmesinden itibaren kişisel verilerinin işlenmeyeceğini bildiririz.

Bu haklarınızı kullanmak için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

dataprivacy@iemenarini.com.tr

İ.E. Ulagay İlaç San. Türk A.Ş.

Maslak Office Building (MOB), Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Kat:7-8 34485
Maslak, Sarıyer, İstanbul

Tel: +90 212 467 11 11

Fax: +90 212 467 12 12

Saygılarımızla

İbrahim Etem – Menarini

Sosyal Medya

İletişim

Adres: Maslak Ofis Binası (MOB) Maslak Mahallesi,
Sümer Sokak, No: 4, Kat: 7-8 Sarıyer 34485 İstanbul
T: +90 212 467 11 11 F: +90 212 467 12 12